Nyheter

Årsmøte i Bergen Håndballklubb 18.03.24

ÅRSMØTE I BERGEN HÅNDBALLKLUBB 2024

Sted:        Montana Vandrerhjem

Tid:           Mandag 18. mars kl 19.00 

Dagsorden:

1.   Godkjenne de stemmeberettigede.
2.   Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3.   Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4.   Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5.   Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6.   Behandle forslag og saker
            a.   Overføring av hovedaktiviteter fra Bergen håndballklubb til nytt idrettslag
7.   Fastsette medlemskontingent
            a.   Kontingenten foreslås uendret for sesongen 2024-25.
8.   Vedta idrettslagets budsjett.
9.   Behandle idrettslagets organisasjonsplan
10. Foreta følgende valg:
            a.   Leder og nestleder.
            b.   5-8 styremedlemmer og 1 varamedlem.
            c.   Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
            d.   To revisorer.
            e.   Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
            f.   Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Vedlegg sak 6. 

Oppdatert 10.03.2024

Back to list